top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE POBYTU V CHALUPĚ NONNETIT

 

Poskytovatel pobytu:
Dema Consult s.r.o.

IČ: 26954591

Slunná 271/16, Komárov 617 00 Brno

Kontakt: info@chalupanonnetit.cz | 605 263 494

 

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi společností Dema Consult s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a objednatelem (dále jen „Klient“). Tyto VOP upřesňují podmínky rezervace, platebních podmínek, práv a povinností Poskytovatel i Klienta, storno a reklamací.

1. Rezervace služeb
Objednat pobyt v Chalupě Nonnetit lze pouze písemnou formou – vyplněním a odesláním webového formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu info@chalupanonnetit.cz poskytovateli. Přijetí Objednávky pobytu je potvrzeno rezervačním systémem nebo poskytovatelem formou e-mailu. Po přijetí objednávky je rezervace platná po zaplacení celé ceny. Pokud cena pobytu není uhrazena do 14 dnů po potvrzení objednávky rezervace může být poskytovatelem zrušena.. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo zprostředkovat pro třetí osobu.

 

Rezervace musí obsahovat:
• jméno a příjmení Klienta
• termín pobytu
• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, e-mail

• způsob úhrady

• fakturační údaje
 

2. Platební podmínky

Způsob úhrady volí Klient při odeslání rezervace.

Cenu za pobyt a služby, je Klient povinen uhradit:

 1. buď převodem na bankovní účet Poskytovateli (uvedený v rekapitulaci rezervace) nebo

 2. přes platební bránu* (platební kartou, QR platbou, převodem - Klient postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb)

 

Ceny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na stránkách www.chalupanonnetit.cz. Případný doplatek ceny za pobyt musí být uhrazen nejpozději v den ukončení pobytu, ledaže se smluvní strany písemně dohodly jinak.

*Platby pro nás zajišťuje platební brána Pays. Poskytovatel služby, společnost Pays s.r.o.., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány Pays zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána Pays vám poskytne veškeré informace k platbě pro zadání do vašeho internetového bankovnictví. 

Platba přes QR kód

Platební brána vám poskytne QR kód, který naskenujete ve svém smartbankingu. QR kód za vás vyplní všechna potřebná pole a vy pouze odešlete platbu.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Společnost Pays s.r.o.
Štefánikova 863/1, 602 00 Brno

www.pays.cz 

 

3. Práva a povinnosti Klienta

 • K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Poskytovatele e-mailem nebo telefonicky.

 • Klient má právo užívat po dohodnutou dobu dohodnutou část chalupy. Chalupa je Klientovi k dispozici vždy od 14:00 dále, ledaže se Poskytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak.

 • Klient je povinen zacházet s majetkem Poskytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu je Klient povinen neprodleně hlásit Poskytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v chalupě i venkovních prostorech.

 • Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.

 • Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Poskytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

 • Klient je povinen brát v potaz, že se nachází na pozemku přilehlé Ekofarmy a respektovat soukromí objektů – Maringotky na pastvině a Pod březovým hájkem.

 • Na přilehlých pozemcích Ekofarmy Nonnetit probíhá ekologický zemědělský provoz, klient je povinen toto respektovat, neznečišťovat okolní prostředí dbát na ohleduplnost, nekrmit zvířatanacházející se na pozemku.

 • Klient bere na vědomí, že přibližovat se k hospodářským zvířatům je nutno citlivě a obezřetně a činí tak výhradně na svou zodpovědnost.

 • Při nakládání s ohněm a vodou je klient povinen být vždy obezřetný a dbát vyhlášeným regulačních stupňů a zákazů jak lokálních tak celostátních a udělat všechna opatření aby předešel plýtvání vodou a požáru.

 • Parkování osobních vozů je zdarma na vyhrazeném parkovišti. Parkování mimo vyhrazené parkoviště notno domluvit s provozovatelem Klient bere na vědomí, že v areálu se vzhledem k zemědělské činnosti pohybuje těžká technika a parkování mimo vyhrazené místa může způsobit potíže či škody za něž poskytovatel neručí.

 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Podmínky reklamace jsou uvedeny v odstavci č. 7. Reklamace.

 • Pro vstup do areálu je klientovi sdělen bezpečnostní kód. Klient je povinen držet jej v tajnosti pro své osobní účely a nesdělovat jej třetím osobám, které s ním nesdílí pobyt. 

 • Klient je povinen zaplatit dohodnutou cenu nejpozději do 14 dnů po potvrzení objednávky, jinal může být jeho rezervace zrušena.

 • Klient ručí a odpovídá Poskytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Poskytovatele.

 • Klient je povinen předat chalupu Poskytovateli ve stavu, v jakém ji převzal. V případě, že Klient nepředá Poskytovateli chalupu ve stavu, v jakém ji převzal, je Poskytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením chalupy do původního stavu. Toto se netýká použitého ložního povlečení, ručníků.

 • Klient je povinen uvolnit pronajatou část chalupy v den odjezdu do 12:00, pokud se s Poskytovatelem nedohodl jinak.

 • V chalupě může být k dispozici samoobslužný bar. Spotřebované položky je možno uhradit hotově na místě nebo sepsat. Následně bude provozovatelem vystavena faktura dle aktuálního ceníku.  

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech pobyt zrušit s návrhem náhradního termínu za stejných finančních podmínek.

 • Poskytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Poskytovatel k dispozici volnou kapacitu.

 • V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Poskytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt.

 • Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

 • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Poskytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,

 • zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob,

 • z důvodu zásahu vyšší moci.

 

Poskytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

 

5. Osobní údaje

Všechny informace, které Klient při spolupráci s Poskytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Klient nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o Klientovi nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

6. Storno podmínky a nedojezd
Zákazník může zrušit rezervaci e-mailem nebo telefonicky.

 

Storno poplatky činí:
• 0 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 30 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
• 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 21 dní před smluveným datem zahájení pobytu

• 100 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 14 dní a méně před smluveným datem zahájení pobytu


Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu pobytu a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

 

7. Reklamace

V případě reklamace je Klient povinen, uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu na místě u Poskytovatele (či jeho zástupce) anebo na výše uvedených kontaktech. Pokud není možné vyřešit reklamaci na místě, sepíše Klient s Poskytovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol se sepíše ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno dostane Klient, kterému bude sloužit jako doklad o reklamaci a k dalšímu reklamačnímu řízení.

Pokud nebude reklamace podána bez zbytečného odkladu, snižuje se naděje na její kladné vyřízení, tím spíše, pokud by včasné podání reklamace mohlo předejít dalším škodám. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly Klientovou vinou anebo spoluvinou.

 

Pokud Klient bez podstatných důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.
 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky pobytu. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Poskytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Poskytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.8.2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Poskytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

 

V Brně, dne 1.8.2022
Jana Prosserová,
jednatelka Dema Consult s.r.o.

bottom of page